Groeiende behoefte aan meer zeggenschap binnen de zorg

De rol van de OR bij meer zeggenschap voor het zorgpersoneel

 

Binnen de zorgsector is er een groeiende behoefte onder het personeel aan meer zeggenschap binnen het werk. Onder andere de toegenomen werkdruk, complexiteit in het werk en de digitalisering spelen hierin een belangrijke rol. In dit artikel ga ik dieper in op de factoren die invloed hebben op deze groeiende behoefte en wat de ondernemingsraad hierin kan betekenen voor het personeel.

“Het is voor de bestuurder van groot belang dat de werknemers tevreden zijn”

 

Ontwikkelingen en veranderingen

In de afgelopen jaren hebben zorgverleners te maken gehad met veel ontwikkelingen en veranderingen binnen de zorgsector, waardoor ook hun behoefte aan zeggenschap is veranderd. Zorgverleners worden geconfronteerd met nieuwe en complexere vraagstukken. Dit vraagt om meer specialisme en maatwerk, wat resulteert in toenemende complexiteit van medische procedures en behandelmethodes. Gezien de groeiende vraag naar specialisme en expertise, streven zorgverleners naar meer inspraak in de manier waarop zij hun werk uitvoeren en hoe zij hun vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Andere belangrijke factoren die leiden tot een grotere behoefte aan meer zeggenschap zijn de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, hogere werkdruk en strengere regelgeving. Vroeger stond de zorgsector vooral bekend om zijn traditionele benadering en persoonlijk contact, maar tegenwoordig draait het meer om efficiëntie en het gebruik van de nieuwste technologieën. Van de zorgverleners wordt nu verwacht zorg te verlenen binnen specifieke tijdsframes, nauwkeurig verslag te leggen en op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen in de sector. 

De relatie met de bestuurders is door de jaren heen ook aanzienlijk veranderd. Eerder hadden zorgverleners weinig inspraak in beslissingen die invloed hadden op hun werkomgeving, roosters en werkomstandigheden. Door de krappe arbeidsmarkt is het voor bestuurders in de zorg moeilijker om aan personeel te komen en om personeel te behouden. Zorgpersoneel kan en mag meer eisen van een bestuurder, onder andere de behoefte aan meer inspraak groeit. 

 

Actieplan zeggenschap: zorgverleners ‘in the lead’ 

Door verschillende beroeps- en bracheorganisaties in de zorg is het programma ‘Actieplan zeggenschap’ opgericht. Het doel van dit programma is om de zeggenschap en veerkracht van zorgprofessionals te verbeteren. Het programma heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de zeggenschap op organisatieniveau. In 2022 hebben 2653 zorgprofessionals deelgenomen aan dit onderzoek en gaven het een 5 op een schaal van 10, hier valt nog veel werk te verrichten. 

Zorgverleners moeten meer te zeggen krijgen over de uitoefening en ontwikkeling van hun beroep, met als doel om de werktevredenheid en veerkracht onder het personeel te bevorderen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom subsidies beschikbaar gesteld aan zorgorganisaties voor initiatieven die de zeggenschap vergroten. Deze subsidie is in het 4e kwartaal van 2024 weer beschikbaar dus wees er snel bij!

 

Rol ondernemingsraad (OR)

Het is belangrijk voor het voortbestaan van een organisatie dat de werknemers tevreden zijn en hier kan de OR bij helpen. In een tijd waar de arbeidsmarkt erg competitief is, moeten bestuurders begrijpen dat ze meer moeten bieden om personeel aan te trekken en te behouden. Als OR vertegenwoordig je de belangen van de werknemers en heb je de taak om mee te denken over bedrijfsorganisatorische zaken. Zo kan je de achterban raadplegen om te peilen waar ze in hun werk tegenaan lopen en hierover het gesprek aangaan met de bestuurder. Op deze manier kan je als OR een brug slaan tussen de werknemers en het bestuur om ervoor te zorgen dat de stem van de werknemers wordt gehoord.

 

Artikel 24 overleg

Een overleg tussen de OR, bestuurder en de raad van toezicht is een ideale setting om uitgebreid te sparren over dit onderwerp. Het is voor de bestuurder van groot belang dat de werknemers tevreden zijn. Al helemaal met de tekorten en het hoge verloopcijfers binnen de zorg. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt ook dat de gemiddelde instroom stagneert terwijl de uitstroom blijft groeien. 

 

Toon initiatief

Het initiatiefrecht is een waardevol instrument voor de OR om proactief bij te dragen. Door achterbanraadpleging en onderzoek kun je informatie verzamelen voor een initiatiefvoorstel. Het creëren van draagvlak is essentieel voor het succes van een goed voorstel. Hoe meer steun er is vanuit de achterban, hoe groter de kans dat de je de bestuurder overtuigd.

Naast draagvlak is een sterke onderbouwing van het voorstel belangrijk. Zorg ervoor dat je niet alleen de voordelen voor het personeel benoemt, maar ook die van de organisatie. Dit zal de bestuurder helpen om de waarde van het voorstel in te zien. 

 

Conclusie

In deze tijd, waarin de zorgsector voor grote uitdagingen staat en er steeds hogere eisen worden gesteld aan zorgverleners, is het van cruciaal belang om te investeren in de betrokkenheid van werknemers. De rol van de OR is om hierin een brug te slaan tussen de twee schakels. Om aan de ene kant te luisteren naar de behoeften en ideeën van werknemers, aan de andere kant bewustwording te creëren bij de bestuurders. Het doel is samen bij te dragen aan een positieve werkcultuur en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

Voor meer informatie over het Actieplan Zeggenschap klik hier.

 

Martin Haijtema ~ Trainer & Adviseur Medezeggenschap bij TRAINIAC

TRAINIAC is gespecialiseerd in OR trainingen, advies- en begeleidingstrajecten op maat en verhoogd daarmee de waarde van ondernemingsraden. Benieuwd wat we voor uw OR kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC