Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en TRAINIAC BV te
Den Haag betreffende deelname of opdracht tot het houden van interim werkzaamheden, training of advisering in de
ruimste zin des woords. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen TRAINIAC BV en de opdrachtgever komt tot stand door de door TRAINIAC BV en de
opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door TRAINIAC BV aan de
opdrachtgever van diens per e- mail verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3: Annulering

3.1 Op alle overeenkomsten tussen TRAINIAC BV en de opdrachtgever zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van
toepassing. Tot twee weken voor datum bijeenkomst kan de opdrachtgever schriftelijk annuleren. Er zal 50% van de
factuurwaarde in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor de datum van de bijeenkomst is de
opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.
3.2 TRAINIAC BV heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een
opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever
recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan TRAINIAC BV betaalde bedrag.

Artikel 4: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer
in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de
oorspronkelijke deelnemer aan TRAINIAC BV wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen
van het persoonlijk doelstellend gesprek nog mogelijk is. Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan.
Deze bepaling laat onverlet het recht van TRAINIAC BV op grond van artikel 3.2.

Artikel 5: Klachten

Klachten over geleverde diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum
schriftelijk te worden voorgelegd aan TRAINIAC BV. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting
van de opdrachtgever niet op.

Artikel 6: Prijzen

6.1 De door TRAINIAC BV gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van
folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch) bindt TRAINIAC BV niet. Een
aanbiedingsprijs gemaakt in dergelijk (reclame)materiaal is geldig gedurende 30 dagen.
6.2 Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7: Betaling

7.1 TRAINIAC BV brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.
De opdrachtgever dient het in rekening gestelde bedrag te voldoen uiterlijk 30 dagen na facturering op de door
TRAINIAC BV aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door
TRAINIAC BV, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.2 De door TRAINIAC BV gehanteerde tarieven zijn exclusief de volgende punten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk
overeengekomen.
(a) print-, kopieer- en drukwerk, en
(b) reis-, verblijf- en arrangementskosten van de deelnemers,
(c) reiskosten á € 0,28,- per kilometer vanaf woonplaats trainer
(d) indien opdracht o.b.v. uurtarief, de reistijd van de trainer op het geldende uurtarief
7.3 Alle overnachtings- en verblijfskosten die de trainer van TRAINIAC BV moet maken in het kader van de uitvoering van
de overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever.
7.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in
verzuim. Vanaf de vervaldag is TRAINIAC BV steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
7.5 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan TRAINIAC BV alle in redelijkheid gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van
incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien
deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen een
percentage van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag zoals vastgesteld in de Wet Incassokosten die per 1 juli
2012 geldt.
7.6 Alle genoemde bedragen voor de dienstverlening zijn exclusief BTW.

Artikel 8: Opschorting en ontbinding

8.1 TRAINIAC BV heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, indien een opdrachtgever een declaratie na het
verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat. Indien opdrachtgever in gebreke is onder haar betalingsverplichting
jegens TRAINIAC BV, is TRAINIAC BV gerechtigd alle werkzaamheden die zijn verricht en die nog niet in rekening zijn
gebracht direct te factureren en een betalingstermijn van 1 werkdag te hanteren en alsdan zekerheid of een voorschot
te vragen voor eventuele verdere werkzaamheden die worden verricht, onverminderd het bepaalde in artikel 7.TRAINIAC
BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als
gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld. 8.2 Indien TRAINIAC BV door een niet
toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, worden die
verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

Artikel 9: Auteursrecht

9.1 Het auteursrecht op de door TRAINIAC BV uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij
TRAINIAC BV, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van TRAINIAC BV zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig
materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
9.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van
TRAINIAC BV, berust uitsluitend bij TRAINIAC BV.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van TRAINIAC BV is beperkt tot het bedrag of de bedragen dat/die onder de door TRAINIAC
BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) in het desbetreffende geval wordt/worden uitbetaald.
10.2 Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering genoemd in artikel 10.1 zal plaatsvinden, is
iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of,
indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval
zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 4000,-.
10.3 TRAINIAC BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en
schade door bedrijfsstagnatie.
10.4 TRAINIAC BV zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het
ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen TRAINIAC BV en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen
voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de
bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 12: Geheimhouding

TRAINIAC BV behandelt alle vertrouwelijke informatie conform artikel 20, WOR.

Een ondernemingsraad oprichten? OR-verkiezingen organiseren?
Of is er net een nieuwe OR gekozen en wil je direct goed van start?
Wij helpen je graag verder!

Contact