Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van TRAINIAC

Januari 2023

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en TRAINIAC BV betreffende deelname of opdracht tot het houden van training of advisering in de ruimste zin des woords. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen TRAINIAC BV en de opdrachtgever komt tot stand door de door TRAINIAC BV en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door TRAINIAC BV aan de opdrachtgever van diens per e- mail verzonden aanmelding of opdracht.

 

Artikel 3: Annulering

3.1 Op alle overeenkomsten tussen TRAINIAC BV en de opdrachtgever zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing: Tot vier weken voor datum bijeenkomst kan de opdrachtgever schriftelijk annuleren. Er zal 50% van de factuurwaarde in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor de datum van de bijeenkomst is de opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.
3.2 TRAINIAC BV heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan TRAINIAC BV betaalde bedrag.

 

Artikel 4: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan TRAINIAC BV wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen van het persoonlijk doelstellend gesprek nog mogelijk is. Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van TRAINIAC BV op grond van artikel 3.2.

 

Artikel 5: Klachten

Klachten over geleverde diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan TRAINIAC BV. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

Artikel 6: Prijzen

6.1 De door TRAINIAC BV gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch) bindt TRAINIAC BV niet. Een aanbiedingsprijs gemaakt in dergelijk (reclame)materiaal is geldig gedurende 30 dagen.
6.2 Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

 

Artikel 7: Betaling

7.1 TRAINIAC BV brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het in rekening gestelde bedrag te voldoen uiterlijk binnen de per 1 juli 2022 geldende wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na facturering op de door TRAINIAC BV aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door TRAINIAC BV, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een afwijkende betalingstermijn wordt een toeslag van €250 in rekening gebracht.
7.2 De door TRAINIAC BV gehanteerde tarieven zijn exclusief de volgende punten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
(a) print-, kopieer- en drukwerk, en
(b) reis-, verblijf- en arrangementskosten van de deelnemers,
(c) reiskosten á € 0,40 per kilometer vanaf de woonplaats van de trainer
(d) indien opdracht o.b.v. uurtarief, de reistijd van de trainer op het geldende uurtarief
7.3 Alle overnachtings- en verblijfskosten die de trainer van TRAINIAC BV moet maken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever.
7.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is TRAINIAC BV steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
7.5 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan TRAINIAC BV alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen een percentage van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag zoals vastgesteld in de Wet Incassokosten die per 1 juli 2012 geldt.
7.6 Alle genoemde bedragen voor de dienstverlening zijn exclusief BTW.

 

Artikel 8: Opschorting en ontbinding

8.1 TRAINIAC BV heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, indien een opdrachtgever een declaratie na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat. Indien opdrachtgever in gebreke is onder haar betalingsverplichting jegens TRAINIAC BV, is TRAINIAC BV gerechtigd alle werkzaamheden die zijn verricht en die nog niet in rekening zijn gebracht direct te factureren en een betalingstermijn van 1 werkdag te hanteren en alsdan zekerheid of een voorschot te vragen voor eventuele verdere werkzaamheden die worden verricht, onverminderd het bepaalde in artikel 7.TRAINIAC BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld. 8.2 Indien TRAINIAC BV door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

 

Artikel 9: Auteursrecht

9.1 Het auteursrecht op de door TRAINIAC BV uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij TRAINIAC BV, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TRAINIAC BV zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
9.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van TRAINIAC BV, berust uitsluitend bij TRAINIAC BV.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van TRAINIAC BV is beperkt tot het bedrag of de bedragen dat/die onder de door TRAINIAC BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) in het desbetreffende geval wordt/worden uitbetaald.
10.2 Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering genoemd in artikel 10.1 zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 4000,-.
10.3 TRAINIAC BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
10.4 TRAINIAC BV zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen TRAINIAC BV en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Artikel 12: Geheimhouding

TRAINIAC BV behandelt alle vertrouwelijke informatie conform artikel 20, WOR.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC