Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

Op 14 maart is de Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Door het wetsvoorstel ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ wijzigen de Arbowet en de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs. Dit is onderdeel van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025 en heeft tot doel discriminatie in het wervings- en selectieproces tegen te gaan. Daarnaast wordt het voor werkgevers verplicht om een antidiscriminatiebeleid op te stellen voor de werving en selectie. Op deze manier moet er een eerlijkere arbeidsmarkt ontstaan.

 

Antidiscriminatiebeleid

De werkgever zal een werving en selectieprocedure moet opstellen. Hieruit moet blijken dat de werving- en selectieprocedure is gebaseerd op relevante functie-eisen. Daarnaast moet deze ook inzichtelijk en controleerbaar zijn en systematisch ingericht. Daarnaast moet uit het beleid blijken dat discriminatie in het werving- en selectieproces wordt voorkomen. De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat toezien op de naleving van deze nieuwe wet. Als bij controle blijkt, dat de werkgever zich niet aantoonbaar inzet voor het bevorderen van gelijke kansen bij de werving en selectie – waardoor discriminatie voorkomen wordt – dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete van maximaal € 4500 opleggen. Deze boete wordt ook openbaar gemaakt. Hierdoor wordt inzichtelijk welke werkgevers onvoldoende bijdrage leveren aan een eerlijke arbeidsmarkt zonder discriminatie.

 

De rol van de OR

De ondernemingsraad heeft een wettelijke taak vanuit de Wet op de Ondernemingsraden ten aanzien van het voorkomen van discriminatie. In artikel 28 lid 3 WOR is te lezen: “De ondernemingsraad waakt in het algemeen tegen discriminatie in de onderneming en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming”. De OR kan bijdragen aan het voorkomen van discriminatie. Dit kan door o.a. het creëren van anonieme meldingsmogelijkheden (al dan niet via een vertrouwenspersoon).

De ondernemingsraad heeft ook het instemmingsrecht van artikel 27 lid 1.e WOR. Hierin staat dat de werkgever pas het aanstellingsbeleid mag vaststellen of wijzigen na instemming van de OR. Kijk dus als OR eens kritisch naar het huidige aanstellingsbeleid in de organisatie. In welke mate wordt discriminatie aantoonbaar voorkomen met het huidige beleid en hoe zou men het beleid anders vorm kunnen geven?

Als in navolging van de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’, volgt de inwerkingtreding van de wet minimaal negen maanden ná de publicatiedatum in de Staatscourant. Dit moet werkgevers voldoende tijd geven om het werving- en selectiebeleid aan de nieuwe wet aan te passen.

Zijn hierover nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC