Nationaal actieprogramma van de Rijksoverheid

Nationaal actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

 

Het afgelopen jaar is menig organisatie al druk bezig geweest met het onderwerp grensoverschrijdend gedrag. Een jaar na het verschijnen van de aflevering van BOOS over The Voice of Holland en vele publiekelijke openbaringen verder, komt de Rijksoverheid met een nationaal actieprogramma: Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

 

Tweeledig programma

Het kabinet wil de komende drie jaar in gaan zetten op het voorkomen, signaleren en opvolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het doel van dit programma is tweeledig; het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld maar ook het beperken van de schade mocht dit gedrag onverhoopt toch voorkomen. De overheid gaat dit niet alleen doen en roept andere partijen op om hieraan mee te werken. Om dit actieprogramma tot een succes te maken, wordt de komende jaren €11 miljoen beschikbaar gesteld.

 

De vijf pijlers van het actieprogramma zijn als volgt:

  1. Er moeten gedeelde normen en waarden komen over hoe we met elkaar om willen gaan in onze samenleving.
  2. De overheid gaat zich verdiepen in wet- en regelgeving die het doel van dit actieprogramma ondersteunen. Je kunt hierbij denken een verplichte gedragscode of een klachtenregeling maar ook een verruiming van de wet seksuele misdrijven.
  3. Organisaties moeten hun processen voor preventie, signalering en opvolging op orde hebben. Dit alles met als doel een sociaal veilige werkcultuur met aandacht voor de behoeftes in de verschillende sectoren.
  4. Iedereen herkent dit gedrag en weet hoe hierop te reageren.
  5. Hulpverlening is laagdrempelig en makkelijk vindbaar.

Bij punten drie en vier komt natuurlijk de rol van de werkgever en de werknemers duidelijk naar voren. De arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht iedere organisatie een beleid te hebben om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Seksuele intimidatie is een vorm van PSA. Dit risico wordt in kaart gebracht in de RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie). De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op zowel de methode als het plan van aanpak van de RI&E (artikel 27 Lid 1d van de WOR) en kan dus inzien of er voldoende naar dit risico is gekeken. Check ook eens wanneer er in jullie organisatie voor het laatst een RI&E is uitgevoerd.

Ook heeft de OR een stimulerende taak rondom veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en het bevorderen van gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie binnen de organisatie (artikel 28 van de WOR). Kijk daarom eens of jullie regeling rondom de vertrouwenspersoon nog op orde is en of het benaderen van deze vertrouwenspersoon voor iedereen laagdrempelig genoeg is. Daarnaast kun je kijken wanneer er voor het laatst een Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO), of een onderzoek naar die PSA is geweest, binnen jullie organisatie.

Ook is het mogelijk om dit onderwerp op de agenda te zetten tijdens jullie overlegvergadering met de bestuurder. Je zou hierbij bijvoorbeeld het jaarverslag van de vertrouwenspersoon en/of het jaarverslag van de bedrijfsarts kunnen bespreken.

Tot slot kunnen jullie gebruik maken van het initiatiefrecht.

Er zijn dus genoeg aanknopingspunten om hier als OR mee aan de slag te gaan! Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC