SER-richtbedragen voor 2019 bekend!

De richtbedragen voor cursussen voor ondernemingsraden voor 2019 zijn bekend. De SER, die de bedragen jaarlijks vaststelt, geeft daarmee een indicatie van wat onder normale omstandigheden redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming.

Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1025 euro per dagdeel per or. In 2018 was dat bedrag nog 1000 euro. De SER geeft geen richtbedrag voor de kosten van de accommodatie voor maatwerkcursussen voor de hele or, omdat deze kosten sterk uiteen kunnen lopen. In het all-in tarief voor een open inschrijvingscursus zijn wel de gemiddelde accommodatiekosten opgenomen.

Een richtsnoer, geen wettelijke norm

De richtbedragen zijn bepaald op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Het gaat hier niet om een wettelijke norm. Het is een richtsnoer, bedoeld om houvast te geven aan ondernemer en or in hun overleg over de te volgen scholing en de daaruit voortvloeiende kosten.

Werkgevers zijn verplicht de leden van de or gedurende een minimum van 5 dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden de scholing te ontvangen die zij voor de vervulling van hun taak nodig oordelen. TRAINIAC hanteert tarieven tot 15% onder de SER-richtbedragen.

Wil je als nieuwe OR gelijk een goede start maken? Of ga je een OR oprichten?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC