Instemmingsrecht OR pensioen per 1 oktober

Ondernemingsraden krijgen waarschijnlijk pas per 1 oktober instemmingsrecht op pensioen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangegeven, dat in tegenstelling tot een eerder genoemde datum van 1 juli, het aannemelijk is dat de wetswijziging per 1 oktober van kracht wordt.

Na het ingaan van de wijziging hebben OR-en instemmingsrecht op het opstellen, wijzigen of intrekken van een pensioenovereenkomst. Ook heeft een OR instemmingsrecht op bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst. Tot slot kan de OR instemmen als een werkgever het pensioen wil onderbrengen bij een andere uitvoerder. Het originele wetsvoorstel kende de OR alleen instemmingsrecht toe bij de keus voor een buitenlandse uitvoerder. De herziene versie van het voorstel geeft de OR instemmingsrecht op elke (binnen- of buitenlandse) wisseling van uitvoerder.

Het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden geeft aan dat de wijzigingen op ‘een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip’ ingaan. Pas wanneer de wijziging is gecommuniceerd via de Staatscourant, wordt duidelijk per wanneer de nieuwe wet in werking treedt.

Een ondernemingsraad oprichten? OR-verkiezingen organiseren?
Of is er net een nieuwe OR gekozen en wil je direct goed van start?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC