Advies- en/of instemmingsrecht bij Coronabeleid

Om de adviezen van de overheid op te volgen omtrent het Coronavirus verandert er in korte tijd veel binnen organisaties. Regelingen binnen de organisatie worden aangepast om in te spelen op de ontwikkelingen. Hieronder geven wij een overzicht van regelingen waar je de komende tijd goed op kunt letten. Uiteraard dient de OR gekend te worden in de wijzigingen van de organisatie. Het kan in sommige gevallen nu onmogelijk zijn de normale procedure te volgen, gezien de snelheid van de ontwikkelingen. Maak dit bespreekbaar en zoek een oplossing met de bestuurder zodat de OR betrokken wordt, en tegelijkertijd snel beslissingen genomen kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door een OR-lid toe te voegen aan het Corona-team of een versnelde procedure af te spreken van één of enkele dagen.

Instemmingsrecht

Werktijd- of een vakantieregeling
Dit komt ter sprake wanneer de werktijden van medewerkers aangepast worden, bijvoorbeeld met andere roosters, kortere/langere openingstijden en werktijden. Ook kan het zijn dat de regeling rondom verlof wordt aangepast, bijvoorbeeld dat men nu juist langer of korter verlof kan opnemen.

Regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid
De arbeidsomstandigheden veranderen wanneer mensen thuiswerken, of wanneer er maatregelen worden getroffen op de werkvloer. Daarnaast kan het nu voorkomen dat het ziekteverzuimbeleid is aangepast, en mensen geen re-integratie traject krijgen als zij langer ziek thuis zijn.

Regeling op gebied van werkoverleg
Een regeling die doorgaans weinig voorgelegd wordt aan de OR, maar wel belangrijk is voor het op de hoogte houden van medewerkers bij ontwikkelingen. Dit wijzigt wanneer teams vaker bij elkaar komen of er op andere wijze taken worden verdeeld. Door het thuiswerken of andere samenstellingen van teams door uitval van mensen, kan dit extra belangrijk zijn. De OR kent volgens art. 28 hier ook een stimulerende taak in, dus ga het gesprek hierover aan binnen de organisatie.

Regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen
Nu dat men thuiswerkt, is het lastiger te controleren wat medewerkers doen en hoeveel werk zij verzetten. De werkgever kan een middel introduceren om hierop te controleren of gedrag waar te nemen. Denk bijvoorbeeld aan tools via de computer of telefoon.

Adviesrecht

Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan. Of belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming
Sommige organisaties worden hard geraakt door het Coronavirus en zullen werkzaamheden moeten inkrimpen of stoppen. Voor enkelen zijn er (creatieve) oplossingen, bijvoorbeeld restaurants die gaan bezorgen, voor andere zullen de consequenties groter zijn.

Belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming
Organisaties kunnen (tijdelijk) het werk met minder mensen doen, bijvoorbeeld door arbeidstijdverkorting. Dit kan zorgen voor een andere structuur binnen de organisatie.

Het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten
Wanneer de organisatie meer werk heeft, kunnen tijdelijke arbeidskrachten worden ingezet om het werk op te vangen

Het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming
Als de organisatie financiële hulp nodig heeft, bijvoorbeeld van de bank, kan er krediet aangevraagd worden.

Invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening
Met thuiswerken, komen er technologische uitdagingen, als de organisatie hier nieuwe IT systemen voor gaat gebruiken, kan er sprake zijn van een nieuwe technologische voorziening.

Nikki van Zunderd, Trainer & Adviseur Medezeggenschap

Een ondernemingsraad oprichten? OR-verkiezingen organiseren?
Of is er net een nieuwe OR gekozen en wil je direct goed van start?
Wij helpen je graag verder!

Contact
TRAINIAC